E liquide Melon Twist Chilled Melon Remix 50 ml (2 Einheiten) - 70 vg 30 pg - Ohne Nikotin + 4 manchons Akku - Ohne Nikotin.

  • £ GBP 39.99